những ngày nằm viện sung sướng của anh bệnh nhân may mắn